Koulutuksen sisältö ja koulutuspäivät

Rekrytointiosaamisen kehittämisen koulutuskokonaisuus

Rekrytointiakatemia kouluttaa osallistujista rekrytoinnin ammattilaisia. Koulutuskokonaisuus sisältää rekrytoinnin kokonaisuuden strategisen ja konkreettisen tason sekä perehdyttää alan uusimpiin trendeihin ja niiden hyödyntämiseen. Rekrytointiakatemian tarjoama sisältö on tällä hetkellä laajin Suomessa toteutettava rekrytointialan koulutus.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksessa opitaan ammattimaisen rekrytoinnin perusperiaatteiden ja -käytäntöjen sisällöt, laadukkaan rekrytointiprosessin kokonaisuus mittareineen ja vaikuttavuuden arviointeineen ja sen lisäksi alan uusimmat trendit mukaan lukien verkostojen ja tekoälyn hyödyntämisen näkymät. Koulutuksessa käsitellään rekrytoinnin ISO-standardien mukaisesti strateginen ulottuvuus, eettiset ja lainsäädännölliset näkökulmat, rekrytointimarkkinointi ja -viestintä, hakukanavat ja -metodit, ehdokashallinta ja -kokemus, sopivuuden arvioinnin metodit, rekrytoinnin mittarit ja vaikuttavuus sekä työsuhteen aloitus ja rekrytoinnin onnistumisen seuranta.

Koulutus tarjoaa kattavan sisällön rekrytointikonsultiksi haluavalle tai alalla jo toimivalle, joka haluaa kehittää osaamistaan.  Esimiehet ja inhouse-rekrytoijat saavat koulutuksesta varmuutta ja osaamista toteuttaa rekrytoinnit ammattitaitoisesti ehdokaskokemus huomioiden.

Koulutuksen laajuus

Koulutuskokonaisuus sisältää seitsemän erillistä koulutuspäivää. Rakennamme myös yrityksille omia koulutuspaketteja. Räätälöidyt koulutukset suunnitellaan koulutuksen tilaajan kanssa ja näin sisältö vastaa juuri tunnistettua tarvetta. Ota yhteyttä, jos haluat kuulla lisää yrityskohtaisista koulutuksista.

 

Tästä koulutuksesta saat itsellesi kokonaisnäkemyksen rekrytoinneista osana organisaation strategista henkilöstöjohtamista. Tiedät rekrytointien kustannusvaikutukset ja osaat perustella rekrytointien kehittämisen panostukset ylimmälle johdolle. Osaat rakentaa organisaatiosi tarpeen mukaisen rekrytointiprosessin ja implementoida sen rekrytoivien esimiesten käyttöön. Tiedät, miten hakijakokemus huomioidaan rekrytoinneissa. Tämä koulutus antaa valmiudet ja osaamisen sinulle ammattimaiseen rekrytointien läpivientiin.

Koulutuksen sisältö:

 

 • Rekrytoinnin tavoitteet ja rekrytointiprosessin kokonaiskuva
 • Rekrytointi on Talent Managementin ydinfunktio
 • Tutustuminen rekrytoinnin ISO-standardiin eli hyviin rekrytointikäytänteisiin
 • Rekrytoinnin kustannukset ja virherekrytointien ennaltaehkäisyn merkitys
 • Rekrytointiprosessin suunnittelu ja vastuuhenkilöt
 • Strateginen näkökulma rekrytointikriteerien laadintaan

Rekrytointimarkkinointi

Koulutuksen sisältö:

 • Rekrytointimarkkinointi pähkinänkuoressa: miksi, mitä, kenelle ja miten?
 • Workshop: Työstetään ja sparrataan ideoita yhdessä oman organisaation rekrytointimarkkinointisuunnitelman pohjaksi
 • Omat työntekijät osana rekrytointimarkkinointia
 • Digitaalisen markkinoinnin kanavat ja keinot
 • Oppilaitos-, koulu- ja kiltayhteistyö: Miten saan kiinni yhä nuoremmat tulevaisuuden talentit oppilaitos- ja opiskelijaympäristöstä?

Rekrytointiviestintä

Rekrytointiviestintä on rekrytointiprosessin kulmakivi, ja tässä teemapäivässä tutustumme aiheeseen hyvin konkreettisten case-esimerkkien kautta alan pitkän linjan konkarin ja somerekrytoinnin edelläkävijän opastuksella. Agendalla on paljon asiaa rekrytointiviestinnästä niin somessa kuin muissakin medioissa, puhutaan rekrytoinnin ja työnantajamielikuvan mittareista ja mittaamisen merkityksestä, kanavavalinnoista, ja kanavista erityisen syvällisesti Linkedinistä, joka on muodostunut verkossa tapahtuvan rekrytoinnin ja rekrytointiviestinnän ykköskanavaksi hyvin monenlaisten hakujen ja vaikuttamisen osalta. 

Koulutuksen sisältö:

 • Sosiaalinen media rekrytoinnissa   
 • Rekrytoinnin ja työnantajamielikuvan mittaaminen
 • Rekrytoinnin jalkautus eri kanavissa – ”best practices”
 • Linkedin rekrytointikanavana – osio sisältää harjoituksia

Osaamisen arvioinnin tavoitteena on selvittää, onko työntekijällä niitä valmiuksia ja osaamisia, joita tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää. Koulutuksesta osallistujat saavat konkreettista ja nopeasti käyttöön otettavaa tietoa ammattimaisen ja onnistuneen rekrytointihaastattelun suunnittelusta ja läpiviemisestä. Työhaastattelu on yksi rekrytointiprosessin tärkeimpiä vaiheita. Hyvin hoidettu työhaastattelu kasvattaa positiivista työnantajamielikuvaa, parantaa hakijakokemusta ja auttaa rekrytoijia tekemään viisaita rekrytointipäätöksiä. 

Moderni työelämä edellyttää joustavaa ja tehokasta toimintaa myös rekrytointien läpiviennissä. Nämä aiheuttavat uuden haasteen myös työhaastatteluille, kun haluttu tieto on saatava yhä lyhyemmässä ajassa. Yhtäältä rekrytointi on hoidettava nopeammin ja tehokkaammin ja toisaalta rekrytointipäätösten on pohjauduttava vankkaan ja luotettavaan tietoon.  

Koulutuksen sisältö:

 • Osaamisprofiilin määrittely ja onnistunut haastattelu
 • Tietolähteet rekrytoinnissa
 • Ajatusvinoumat ja objektiivisuuden hallinta
 • Kompetenssipohjaisen haastattelun toteutus
 • Etähaastattelujen best practise -mallit jakoon
 • Miten henkilöarvioinneista saadaan paras hyöty onnistuneisiin rekrytointeihin

Rekrytointiprosessi onnistuneesti maaliin ja tuloksien mittaaminen

Koulutuksen sisältö:

 • Työsuhteen aloittaminen
 • Rekrytointiprosessin jälkihoito
 • Perehdytys luo pohjan työsuhteelle
 • Datalähtöisyys rekrytoinnissa

Rekrytointijuridiikka

Koulutuksen sisältö:

 • Rekrytoinnin ja tiedonhankinnan uudet keinot, eettiset ja juridiset haasteet
 • Lainsäädännön kokonaiskuva rekrytoinnin näkökulmasta
 • Säännösten huomioiminen rekrytointi-ilmoituksissa, haastatteluissa, testeissä ja valintapäätöksissä
 • Työnhakijan henkilötietojen käsittely pähkinänkuoressa
 • Henkilörekisteri ja rekisteröidyn oikeudet
 • Tietosuojan huomioiminen rekrytoinneissa

Ehdokashallinta

Ehdokashallinta-päivässä opit tapoja eri tasoisten tehtävien rekrytoinnin toteuttamiseen sekä tehokkaaseen ehdokashallintaan. Saat kokonaiskuvan tarjolla olevista rekrytointijärjestelmistä sekä muista hyödyllisistä työkaluista. Opit rakentamaan talent pooleja sekä hyödyntämään niitä rekrytoinnissa. Päivän päätteeksi käymme läpi ehdokashallinnan kehittämistä hakijapalautteen keinoin

Koulutuksen sisältö:

 • Rekrytointijärjestelmät ja -työkalut
 • Talent poolit rekrytoinnissa
 • Ehdokashallinnan kehittäminen

EXTRA | Rekrytointikonsulttina toimiminen – perusteet, erityiskysymykset ja parhaat käytännöt

Olemme tehneet erillisen koulutuspäivän joka soveltuu aloitteleville rekrytointikonsulteille, yrityksen sisäisille rekrytoijille ja rekrytointitehtäviin tähtääville.

Koulutuksen pääteemana on tutustuminen ammattirekrytoijan työhön, rekrytointialan parhaisiin käytäntöihin, kirjoitettuihin ja kirjoittamattomiin sääntöihin. Pääpaino koulutuksessa on suorahakutyyppisessä rekrytoinnissa prosessin hallinnassa, ehdokkaiden etsinnässä, kontaktointeihin sekä haastatteluihin. 

Koulutuksen käytyäsi sinulla on hyvä perusymmärrys

 • Rekrytointialasta ja ammattirekrytoijan työstä Suomessa
 • Haastavien asiantuntija-, päällikkö- ja keskijohdon rekrytoinneista
 • Rekrytointialan kirjoitetuista ja kirjoittamattomista säännöistä